неделя, 25 януари 2009 г.

Диви пойни птици и хибриди.Обучение в горско и славеево пеене.
ДИВИТЕ ПОЙНИ ПТИЦИ – ПЪРВОУЧИТЕЛИ НА КАНАРИ И ХИБРИДИ.
Георги Каров
Дивите пойни птици се отглеждат преди всичко заради тяхната песен.Обикновено това са представители на семейство зърноядни,тъй като при домашни условия привикват по-лесно към новия начин на живот. От насекомоядните птици най-често се отглеждат славей и чучулига,независимо от трудностите,които се създават при изхранването им и поддържането на песента за по-дълго време.Любителите са склонни да полагат големи грижи,защото "горските" певци са ненадминати учители за обучаването на певчески канари и хибриди.Създателите на трите певчески породи канари - Харц ролер, Малиноа и Тимбрадо посочват славея като първоучител.В потвърждение на това се явяват различни мотиви от песента на канарчетата,като например кнор,който наподобява славеевото къркане,сталтонен приличащ на металните звуци,които се чуват и при славея; множество флейти,които преобладават при славея се срещат и в песента на канарчетата.При Малиноата – тьокен,вутен и водните ролади са строфи,взаимствани от славеевата песен.При Тимбрадо – типичните “тракания на кастанети” ги има и в песента на славея. Така че,славеевата песен се явява в преработен вид в певческите интерпретации на всички певчески породи канарчета.Както знаем, всяка певческа порода има своите характерни гласови особености,което допринася "славеевите" оригинали да ни се поднасят с различен тембър и съответното видоизменение от канарите,представители на посочените по-горе породи.
Наред с обучаването на канарчета от певческите породи,голям брой любители се увличат от песента на пойните хибриди - птици,получени при кръстосването на певчески канари с диви пойни птици.Няма да преувелича,ако кажа,че най-добрия изпълнител-имитатор на горските птици е обученият хибрид.Притежаваме записи на такива постижения.Трудно може да се направи разлика между славея и имитиращия го хибрид.Дори в природата съществуват славеи с по-лоша песен от тази на хибридите-имитатори.Искам да спомена прочутите хибриди на Димитър Митов,Васил Димитров /Руски/ и Борис Лазаров. Постигнатите резултати ни задължават да поговорим по-подробно на тази тема.
Както знаем,хибридът представлява кръстоска,обединяване на наследствените белези и качества на два или повече родители.По този начин са създадени нови видове и породи кафезни птици.При цветните канари,венецуелската скатия спомага за получаване на червения фактор.Органелът също може да послужи за подобряване на зеления цвят при
канарите.Най-разпространени са хибридите,получени от женска канарка с мъжка дива семеядна птица.Получават се и хибриди между самите диви семеядни птици.Като най-красив се посочва хибридът от женска червенушка и мъжки щиглец или от женски флор и мъжки щиглец.
Световната организация С.О.М. отделя цяла секция за хибридите.Те се оценяват на конкурси по следните показатели – цвят, оперение, стойка.
Правилник за оценяване на хибриди според С.О.М.:
І цвят – до 40 точки
ІІ оперение – до 15 точки
ІІІ стойка – до 15 точки
ІV държание – до 10 точки
V сложност на хибридизацията – забележка:
Органел х канарка – 4 точки
Щиглец х канарка – 5 точки
Елшова скатия х канарка – 5 точки
Брезова скатия х канарка – 6 точки
Флор х канарка – 6 точки
Конопка х канарка – 7 точки
Червенушка х канар – 8 точки
Кръсточовка х канарка – 9 точки
VІ общо впечатление – до 10 точки
Световната организация е приела следните класове за хибриди:
І Хибриди – едногодишно опръстенени
Класове:
1. щам 4 чернокафяви канари
2. индивидуално
3. щам 4 мутация хибриди
4. индивидуално
5. щам 4 екзотика
6. индивидуално
7. щам 4 европейска фауна
8. индивидуално
9. щам 4 екзотика /европейска фауна/
10. индивидуално.
Както виждате, хибридизацията представлява огромно поле за работа,което има научна стойност.
В България хибридите се отглеждат и използват изключително заради тяхната песен. Хибридът,както казах по-горе,най-добре имитира гласово славея и песента му се запазва за по-дълго време,разбира се,ако се полагат необходимите грижи за това.От получените резултати в тази област,най-голямо внимание заслужават хибридите от женска канарка х мъжка конопка и мъжки щиглец х женска канарка.Това са най-сполучливите и най-разпространените хибриди.Песента на щиглеца е по-бърза,по-игрива и припряна, което безспорно се отразява и на хибрида.Може да се препоръча женската канарка да бъде от певческата порода харц ролер.Тъй като песента на дивата птица е в по-раздвижено темпо,за обучението на хибрида може да се подготви по-разнообразен репертоар,който да включва славееви мотиви,горска чучулига,синигер и някои други птици – тогава хибридът от щиглец ще се реализира най-добре.
Песента на конопката се отличава с една нежност и замечтаност.Тя звучи по-спокойно, меланхолично.На моменти се явява забързване,след което започва пак бавно да нарежда своята песен.За хибрида от конопка най-естествено и сполучливо се явява обучението на южен славей и по възможност с живо изпълнение – тогава може да се радваме на отлични резултати.
На любителите на хибридната песен искам да препоръчам хибрид от мъжки флор х женска F2 от органел /както знаем, женските са плодни/.Репертоарът на този хибрид трябва да бъде разнообразен.
Искам да обърна внимание първо на песента на дивата птица.Знаем,че и между дивите птици има добри и лоши певци.За съжаление,често пъти мъжката дива птица,която участва в хибридизацията не се отличава с добри певчески способности.Затова и резултатите много често са неубедителни.Друго важно условие при кръстоските е женската канарка,която също прехвърля част от своите качества на поколението.Препоръчително е тя да бъде от певческите породи.Друго особено важен фактор е самото обучение на хибридите.Хибридът е изключително чувствителен към начина на обучение.Обикновено се използва магнетофонен запис или живо изпълнение на славей.Най-добри резултати се получават при обучение с пееща птица т.нар. обучение "от човка".Важно условие при хибридизацията е да се работи с еднородни хибриди – само от конопка или само от щиглец.Хибридите са темпераментни птици,те бързо се развиват и затова запяването на друга птица действа отрицателно.При певческите породи такава опасност не съществува,тъй като те са спокойни,ансамблови птици и могат да се обучават повече на едно място.Хибрид,който пропява най-късно и пее спокойно,трябва да бъде запазен,тъй като по-дълго време възприема песента на учителя,а спокойното пеене дава гаранция за добри резултати.Не забравяйте,че цялостното обучение при хибридите продължава 2 години.
Обикновено се казва,че хибридите са безплодни,с изключение на хибридите,получени от канарче и органел.По този въпрос е трудно да се даде категорично мнение.Виждал съм хибрид от щиглец ІІ ро и ІІІ то поколение.Въпреки това,любители на кафезната орнитология с голямо търпение успяват да постигнат ценни резултати.Отглеждането на хибридни птици е едно увлекателно занимание.Получават се изненадващи вариации,които радват любителя и носят високи оценки на конкурсите. Радостта идва не само от песента,но и от красивото оперение.
Като заключение искам да обърна внимание на дивите пойни птици,които се използват за получаването на хибриди.Тяхното отглеждане и подготовка за процеса на хибридизация изисква познания и грижи,тъй като при отглеждането им в домашни условия,откъснати от естествената им среда те биват подлагани на стрес.Редовното хранене и полаганите за тяхното отглеждане грижи не могат да заместятят свободата и естествената природна среда.Вероятно това е и причината,поради която в много страни се работи по въпроса за създаване на домашни популации от диви пойни птици - щиглеци,конопки,червенушки.Одомашените поколения са подходящи за получаване на интересни и много ценни междувидови хибриди,както и за екзотични мутации,при които се стига до невероятни цветови комбинации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар